Organització municipal

El ple municipal
La junta de govern local
Les comissions informatives