El Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del municipi. En el cas de Ribes de Freser, està format per 9 regidors, escollits democràticament en les eleccions municipals, i està presidit per l’alcalde, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

El Ple té les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en el seu si es desenvolupa el debat polític d’àmbit municipal.

La seva composició, derivada dels resultats de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, és la següent: 5 regidors de Junts per Ribes, 3 de Candidatura d’Unitat Popular-Amunt, i 1 Esquerra Republicana de Catalunya Tots fem Ribes-Acord Municipal.

El Ple de Ribes de Freser es reuneix amb caràcter ordinari un cop cada dos mesos (el darrer dilluns de mes, a les 19 hores i a la sala de plens del consistori municipal). Amb caràcter extraordinari, el Ple també es pot reunir quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions són públiques i obertes a l’assistència dels veïns.

L’acta de la sessió plenària és el document solemne en el qual es deixa constància dels temes tractats, debatuts i aprovats per la corporació municipal.

Trobareu totes les actes i convocatòries dels Plens en format PDF: https://ajribesdefreser.cat/seu-electronica/plens/