Ampliació xarxa distribució de calor

Amb la voluntat de promoure l’optimització energètica dels equipaments municipals a través de les energies renovables, l’eficiència energètica i el compliment del protocol de Kyoto (reducció de CO2), l’ajuntament de Ribes de Freser ha dut a terme i continua implementant diverses actuacions. Entre el 2009 i el 2010 es va realitzar el canvi d’una part de l’enllumenat públic i la instal.lació de la calefacció geotèrmica a la nova biblioteca municipal arribant a calefactar l’equipament amb un cost molt menor que el gasoil o el gas. Actualment s’està realitzant el canvi de la resta d’enllumenat, el qual s’entén que produirà una reducció d’un 30% del consum. L’any 2011 es va adjudicar a l’empresa DALKIA, la implantació d’una xarxa de distribució de calor, la seva explotació, manteniment i subministrament energètic al municipi de Ribes de Freser, una de les primeres de Catalunya. Amb la xarxa de distribució de calor s’han cobert les necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària de diversos equipaments públics i el seu bon funcionament fins al present (inauguració a l’octubre del 2012) ha permès engegar una segona fase.

L’objectiu és aprofitar la biomassa forestal dels boscos públics de poc valor industrial i ecològic per la producció de calor i aigua calenta sanitària dels edificis públics (residència geriàtrica, Centre d’Assistència Primària, escola i institut, casal dels avis i pavelló d’esports) amb el conseqüent estalvi econòmic, millora de la gestió de boscos, la creació d’ocupació i el compliment del protocol de Kyoto. Per aquest motiu s’ha construït la central de producció de calor centralitzada amb estella com a combustible: la potència instal·lada és de 720KW (500 + 220 ) i la longitud de canonades de la xarxa és de a 1.500 metres. La instal·lació de Biomassa és redundant amb les concentracions existents de gas / gasoil. La planta està en funcionament des del mes de novembre de 2012 i seu grau de disponibilitat ha estat superior al 97%. (100% amb la redundància). L’energia distribuïda als usuaris fins el moment és de uns 1.900 Mwh, l’estella consumida ha estat d’unes 700 Tm i l’estalvi de CO2 segons el protocol de Kyoto ha estat d’uns 525.000 Kg. (525 Tm).

El fet que existeixi una complementarietat quasi total entre alguns dels edificis públics calefactats (escoles i CAP) i les instal.lacions turístiques del carrer St. Quintí (Hotel Catalunya, Hotel Prats, Hotel Sant Antoni i Hotel 9 Sant Antoni) fa que es pugui util.litzar la mateixa central de producció amb la potencia actual per l’abastament d’aquestes instal·lacions mitjançant una ampliació de l’actual xarxa de calor. Aquesta ampliació consistirà en un increment de la xarxa (aproximadament un 30%) i un creixement de la producció d’un 50% amb el conseqüent estalvi de CO2. Aquesta segona fase no conclou les actuacions amb biomassa ja que es pretén realitzar una actuació més en un futur proper amb equipaments de característiques similars i així continuant demostrant que Ribes de Freser vol apostar per l’optimització mediambiental i la sostenibilitat en el seu municipi.