Participació ciutadana en projectes normatius

De conformitat amb el que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma quant a:

 1. Els problemes que es pretenen resoldre amb la norma
 2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
 3. Els objectius de la norma
 4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Així, abans de la redacció del projecte normatiu podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç dins el termini en el qual la consulta roman oberta. Sempre que les aportacions presentades incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

 1. PROJECTE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA MODIFICACIÓ OF 2020
  1. PROP MODIFICACIÓ OF 1 IBI 29/09/2019
  2. PROP MODIFICACIÓ OF 2 IAE 29/09/2019
  3. PROP MODIFICACIÓ OF 3 IVTM 29/09/2019
  4. PROP MODIFICACIÓ OF 5 ICIO 29/09/2019
  5. PROP MODIFICACIÓ OF 9 IIAA 29/09/2019
  6. PROP MODIFICACIÓ OF 11 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 29/09/2019
  7. PROP MODIFICACIÓ OF 12 TAXA ESCOMBRARIES 29/092/2019
  8. PROP MODIFICACIÓ OF 13 TAXA UTILITZACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS 29/09/2019