Participació ciutadana en projectes normatius

De conformitat amb el que preveu larticle 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es substanciara una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma quant a:

  1. Els problemes que es pretenen resoldre amb la norma
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  3. Els objectius de la norma
  4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del projecte normatiu podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç dins el termini en el qual la consulta roman oberta. Sempre que les aportacions presentades incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

1. PROJECTE EXP CONSULTA PUBLICA PREVIA MODIF OF 2020 29092019

PROP MODIF OF 1 IBI 29092019
PROP MODIF OF 2 IAE 29092019
PROP MODIF OF 3 IVTM 29092019
PROP MODIF OF 5 ICIO 29092019
PROP MODIF OF 9 IIAA 29092019
PROP MODIF OF 11 OCUPACIO VIA PUBLICA 29092019
PROP MODIF OF 12 TAXA ESCOMBRARIES 29092019
PROP MODIF OF 13 TAXA UTILITZACIO EQUIPAMENTS MUNICIPALS 29092019