Licitacions any 2017 – 2023

Consulta les licitacions en curs des de l’any 2017 fins a l’actualitat:

PERFIL DEL CONTRACTANT
En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació e informació relativa a expedients de contractació de l’ajuntament de Ribes de Freser conforme al precepte legal esmentat.

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars de l’Ajuntament de Ribes de Freser

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions i és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros. Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Documentació relativa a la contractació pública:

  • ” Llei 30/2007, de d’octubre, Contractes del Sector Públic (BOE – 261 – 31/10/2007)”
  • ” Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques”