Urbanisme

Modificació 3 del POUP de la Vall de Ribes, relativa a la regulació d´usos en la zona de consolidació urbana, clau 2

Anunci aprovació inicial modificació 2 POUP

Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes

Mapes de capacitat acústica del municipi

MCA del municipi de Ribes de Freser

MCA del municipi de Ribes de Freser – Batet

MCA del municipi de Ribes de Freser – Bruguera

MCA del municipi de Ribes de Freser – Ventolà

Comunicació d’obres

Declaració Responsable

Llicències Activitats
Canvi de titularitat d’una activitat existent
Obertura d’una activitat innòcua