L’Ajuntament de Ribes de Freser tanca el 2019 amb molt bona salut econòmica

Amb un nivell d’endeutament de només el 36,5% i un romanent de tresoreria positiu de més de 500.000€, l’Ajuntament ribatà tanca un 2019 marcat per la bona gestió i l’equilibri pressupostari.  L’excel·lent salut econòmica de la corporació permetrà fer front amb solvència a inversions i actuacions que el municipi necessita.

El passat dilluns 27 d’abril l’Ajuntament de Ribes de Freser va celebrar una sessió extraordinària del Ple Municipal. Atès l’actual estat d’alarma i les mesures de confinament vigents, la sessió es va dur a terme de forma telemàtica i es va poder seguir en directe a través del canal youtube de l’Ajuntament.

El Ple va servir, entre altres coses, per donar compte de la liquidació del pressupost municipal de 2019. Mònica Santjaume, alcaldessa de Ribes, va exposar als grups polítics del consistori els resultats del passat exercici, que al seu parer posen de manifest la “bona execució realitzada per part de l’equip de govern” i situen l’Ajuntament en un escenari “d’excel·lent rati d’endeutament, estalvi net i romanent de tresoreria”. La bona salut econòmica del consistori es veu reflectida en les xifres que deixa el resultat de l’exercici 2019, que tot seguit es repassen de forma breu i es troben recollides en l’informe elaborat pel servei d’intervenció de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Ribes de Freser ha tancat l’any 2019 amb un resultat pressupostari de +234.178,34€, la qual cosa indica que ha tingut més ingressos que despeses. Aquest saldo positiu deixa un romanent de tresoreria de +505.649,26€, que és el resultat de la gestió acumulada de l’exercici corrent i dels exercicis anteriors ja tancats. Cal recordar, en aquest punt, que el romanent de tresoreria és una de les magnituds més importants de qualsevol liquidació pressupostària, ja que els ajuntamentsque finalitzen un exercici amb un romanent negatiu es veuen obligats a aprovar un pla de sanejament financer i són intervinguts pel Ministeri d’Hisenda. El bon resultat del romanent de tresoreria permetrà a l’Ajuntament afrontar de forma solvent algunes inversions i actuacions futures.

Les dades de deute i estalvi també són positives. L’Ajuntament ha tancat l’exercici amb un nivell d’endeutament de només el 36,5%, xifra molt llunyana del 110% màxim que autoritza la legislació vigent, així com amb un estalvi net de 211.356,35€. Ambdues magnituds dibuixen conjuntament un escenari econòmic ambmolt marge per a l’endeutamentsi en algun moment futur fos necessari contractar noves operacions de finançament.

Pel que fa a la despesa de l’exercici, l’Ajuntamentde Ribes va superar, durant el 2019,el 2,7%d’increment respecte la despesa de l’exercici anterior, llindar màxim acceptable en el marc del compliment de la regla de la despesa, una magnitud que exigeix a l’administració central, les comunitats autònomes i les corporacions locals que la variació interanual de la seva despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola.En el cas de l’Ajuntament de Ribes, l’incompliment d’aquesta regla no compromet la solvència de la corporació. De fet, Ribes de Fresers’ha sumat recentment a un acord signat per tots els ajuntaments de Catalunya que reclama a l’Estat espanyol una flexibilització d’aquesta regla per tal de poder fer front a les despeses extraordinàries que es derivaran de la gestió de la crisi de la covid-19 i donar suport, així, als veïns, famílies i comerços del municipi en aquest context tan complicat.

L’Ajuntament de Ribes de Freser tancarà, així doncs, l’exercici 2019 complint amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i en unescenari econòmic marcat per la solvència, l’equilibri, l’eficiència i el rigor pressupostari.

Entre les conseqüències directes d’aquesta bona salut econòmica, cal destacar el termini mitjà de pagament a proveïdors, que en el quart trimestre de 2019 era de 7,04 dies, una xifra que situava Ribes de Freser entre els ajuntaments catalans que paguen les seves factures amb una major celeritat. Cal recordar, en aquest sentit, que la llei estableix als ajuntaments un termini màxim d’abonament de factures de 30 dies naturals, que Ribes de Freser compleix sobradament. Aquest fet cobra especial valor en moments com l’actual, en què la crisi de la covid-19 està perjudicant greument l’economia de moltes empreses, autònoms i comerços i, per tant, la liquiditat esdevé essencial per garantir llocs de feina.